Ay Hukuk Bürosu

AY HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

AY HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

image_pdfimage_print

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu sıfatı ile AY Hukuk Bürosu nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak AY Hukuk Bürosu (“VERİ SORUMLUSU”) tarafından işlenebilecektir.
  Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
  Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.
 2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz tarafınıza sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz ve iş süreçleri kapsamında, söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması amaçları ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.
  Kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında avukatınız/hukuk danışmanınız sıfatı ile sizlere sunacağımız hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde taraf sıfatını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklere uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
  Kişisel verileriniz, hukuki hizmetlerimizin gereği kapsamında, KVKK’ya uygun olarak adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, UYAP sistemine, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde üçüncü kişi ve kurumlara (örnek bankalar vb), tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
 4. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
  Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve her halukarda vekalet ilişkisinin yasal olarak sonlandırılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
 5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
  KVKK’nın 11. maddesi gereğince; hukuk büromuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Yukarıda yer alan haklarınızı, web sitemizde yer alan iletişim adresimize ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopisiyle göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Hukuk Büromuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
  Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
  Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
  Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
  İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak VERİ SORUMLUSU’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, info@ayhukuk.net adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.
  Verilerinizin Hukuk Büromuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
KAPAT