Ay Hukuk Bürosu

Deniz Ticaretine ve Deniz Sigortalarına İlişkin Hukuk Davaları / 09-05-2016

Deniz Ticaretine ve Deniz Sigortalarına İlişkin Hukuk Davaları / 09-05-2016

image_pdfimage_print

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi

2015/16730 E.

2016/5218 K.

 • K A R A R
  Dava, tazminat istemine ilişkindir.
  … Asliye Hukuk Mahkemesince tarafların ticari şirket olup davanın ticari dava olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  … Asliye Ticaret Mahkemesince, davacının dava konusu alacağı … isimli geminin donatanının verdiği, yetkiye dayalı olarak gemi kaptanı tarafından imzalanan iki adet temliknameye dayandırdığı, temlik eden donatan ve gemi kaptanının alacağının olup olmadığı, munzam zararın oluşup oluşmadığına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde … Denizcilik İhtisas Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  … Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ise (Denizcilik Mahkemesi sıfatıyla) , davacı …tarafından … isimli geminin kargo tanklarında kullanılan boyanın ayıplı olduğundan bahisle geminin kargo tanklarını birbirinden ayıran levhanın delinmesi sureti ile tanklarda bulunan kimyasal yüklerin birbirine karışmasına yol açtığı iddia edilerek taşıtana ödenen yük zararı ile gemide meydana gelen zararın davalıdan tahsilinin talep edildiği, davaya halefiyet hükümlerine göre sonradan katılan … (…)’nın ise geminin sigortacısı olup uyuşmazlık konusu hasar nedeniyle sigortalıya tazminat ödeyerek halefiyet hükümlerine göre davaya asli müdahil olduğu taraflar arasındaki uyuşmazlığın davalının üreticisi ve satıcısı olduğu … gemisinin kargo tanklarında kullanılan boyanın ayıplı olup olmadığı, taşınan malda meydana gelen hasarın boyanın ayıplı olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarında toplandığı, bu durumda uyuşmazlığın çözümünde eser sözleşmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı BK’ nin 306. ve devamı maddeleri ile tacirler arasındaki satım ilişkisini düzenleyen 6762 sayılı TTK’nin 25. maddesinin tatbik edilmesi, ihtilafın genel hükümlere göre çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle davacı … (…) tarafından açılan dava yönünden mahkemenin görevsizliğine, davacı …vekilinin … Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararından sonra HMK’nin 20. maddesine göre süresinde gönderme talebinde bulunmadığı gerekçesiyle de, bu davacının davasının tefrik edilerek, HMK’nin 20. maddesine göre işlem yapılmak üzere … Anadolu ikinci Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  6102 sayılı TTK’nin 5. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4’üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir.” şeklinde düzenleme mevcuttur.
  Somut olayda, merci tayinine konu uyuşmazlık, geminin sigortacısı olan şirket tarafından davalının üreticisi olduğu boyanın hatalı olması nedeniyle geminin tanklarına zarar vermesi sonucu sigortalıya ödenen hasar bedelinin davalıdan tazmini istemine ilişkin olup, deniz ticaretine ve deniz sigortasını ilgilendiren uyuşmazlığın … Asliye Ticaret Mahkemesinde (Denizcilik Mahkemesi sıfatıyla) görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nin 21 ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Ticaret Mahkemesinin (Denizcilik Mahkemesi sıfatıyla) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09.05.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
KAPAT