Ay Hukuk Bürosu

FAALİYET ALANLARIMIZ

İdare hukuku, idari yargı ve vergi hukuku alanında uzman idare avukatı ve vergi avukatı kadromuz ile; idare hukukunun her alanında en iyi hizmeti ve çözümü sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda en iyi hizmeti sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Yürütme durdurma talepli öncelikli ve son derece büyük öneme sahip davalar için de uzman kadromuz ile gerekli her adımı atmaya hazırız.

Vergi hukuku alanında da uzman avukat ve mali müşavir kadrosuyla pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktayız. Müvekkillerimizin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda, ulusal ve uluslararası alanda destek olmaktayız.

Hukuk ofisimiz bu çerçevede her türlü gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili hukuksal ihtiyaçlarında, müvekkillerine çözümler üretmekte; gerekli olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini idare ve vergi mahkemelerinde temsil etmektedir. Ayrıca müvekkillerimizin yurt içinde veya dışında gerçekleştirecekleri yatırımların her türlü teşvikleri için kişiye özel çözümler sunmaktadır. Vergi alanında uygulanan yaptırımlar ve cezalar konusunda, vergi mahkemelerinde ceza iptal talepli davalar; vergi avukatı uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her biri alanlarında uzman ve tecrübeli idare avukatı ve vergi avukatı kadromuzla, Özelleştirme Hukuku’nda da çözümler sunmaktayız.

 • İş hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İş hukuku ihtilaflarında, dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri, iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili,
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk hukukunda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,
 • İşçi ve iş yeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi,
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi,
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması,
 • İş akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması konularında, her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda da sizin çözüm ortağınızız.

Ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar, ulusal ve uluslararası ticaret kanunlarına  göre çözümlenmektedir. Özellikle şirket yönetim organizasyonu, sermaye finansmanının sağlanması, genel kurulun toplantıları, yönetim kurulunun oluşturulması, denetimin sağlanması, ticari sözleşmelerin yapılması ve lisans anlaşmaları öncelik taşımaktadır.  Bu hukuki durum ve sorunların her biri, sizin için karmaşık ve içinden çıkılmaz olabilir. Ay Hukuk Bürosu olarak bu gibi teknik ve yasal mevzuat açısından karmaşık olan konularda size hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Kısaca faaliyet özetimiz:

 • Hukuki ihtilaflarda çözüm önerilerinde bulunulması,
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları,
 • Danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Şirket ana sözleşme değişiklikleri,
 • Şirket genel kurullarının yapılması,
 • Sermaye artırımı ve azaltılması,
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Satın alma ve kira sözleşmeleri,
 • Ticari davaların takibinden oluşmaktadır.

Ceza hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile ceza hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

Dava Vekilliği Hizmetlerimiz:

1. Sulh ceza mahkemesi  davaları ve duruşmaları.
2. Asliye ceza mahkemesi davaları ve duruşmaları.
3. Ağır ceza mahkemesi davaları ve duruşmaları.
4. Askeri ceza davaları ve duruşmaları.
5. İcra ceza davaları ve duruşmaları. 
6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma.
7. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere.

Danışmanlık Hizmetlerimiz: 

1. Acil hukuki yardım hâl ve durumlarında temsil ve anında müdahale.
2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü.
3. Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi.
4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması.
5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi.

Uluslararası platformda tarafların aralarında anlaşarak çözümleyemediği ve kesin anlaşmazlığa düştüğü durumlarda problemleri iki yoldan çözmeleri mümkündür. Bunlardan biri dava yoluyla devlet yargısına başvurmaları, bir diğeri ise alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan müzakere, arabuluculuk (uzlaştırma), tahkim, hakem-bilirkişilik, kısa yargılama ve kısa jüri yargılaması yollarından kendilerine uygun olanı seçmeleridir.

Uluslararası ticarette hız ve maliyetlerin düşük olmasını sağlamak önemlidir. Bu sebeple karşılaşılan ticari uyuşmazlıkların genellikle tahkim yoluyla çözülmesi yoluna gidilir.

Tahkim, bir konuda ihtilafa düşmüş olan iki tarafın, kendi aralarında anlaşarak çözümü devletten ayrı bir makama veya şahsa bırakmalarıdır. Tahkime kamu düzenini ilgilendirmeyen, kanuni yasak olmayan konularda gidilebilmektedir.

Taraflar serbest iradeleriyle, tahkimin tüm yönlerini (hakem sayısı, tahkim yeri, uygulanacak hukuk vb.) belirleyebilmektedir. 

Hakem, uyuşmazlığın çözümünü sağlayacak olan özel kişilerdir. Hakemlerin çözüm konusunda resmi sıfatları bulunmamasına rağmen taraflar aralarındaki anlaşma gereği hakemlerin verecekleri karara razı olacaklarını önceden kabul etmişlerdir.

Tahkim kavramı genel bir ifadedir. Taraflar ile hakemler arasında anlaşma, tahkim sözleşmesinin konusu olan maddi hukuk sözleşmesi ve tahkimin temelini oluşturan tahkim sözleşmesi bir bütün olarak tahkim kavramının içinde yer alır.

Tahkim sözleşmesi, asıl sözleşmeye konulan bir tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Tahkim şartı veya sözleşmeleri, yazılı şekle tabidir. Buradaki yazılı şekil, adi yazılı şekildir. Yani tarafların kendi aralarında, resmi bir memur olmadan anlaşmayı yapmaları ile geçerli bir tahkim sözleşmesi kurulmuş olur.

Tahkimin Taraflara Sağladığı Başlıca Yararlar:

Hız: Bir uyuşmazlığın mahkeme kanalı ile sonuçlanması uzun yıllar alabildiği halde, tahkim yoluyla anlaşmazlıklar çok daha kısa sürede çözümlenebilmektedir.

Düşük Maliyet: Dava yolunda harç masrafları, yargılamanın uzun sürmesi, bu sürede paranın değer kaybetmesi gibi çeşitli nedenlerle tahkim, mahkeme yoluna göre daha düşük maliyetli bir yöntem olmaktadır.

Güvenilirlik-Uzmanlık-Güncellik: Hakemlerin konusunda uzman kişiler arasından, taraflarca seçilmesi kararın uygunluğu konusunda daha fazla güven duyulmasını sağlamaktadır.

Gizlilik: Mahkemelerde duruşmaların herkese açık görülmesi, tarafların itibarlarının zedelenmesi ve ticari sırlarının açığa çıkması riskini taşır. Ancak tahkimde duruşmaların kapalı olması ve sadece ilgili, görevli kişilerin bulunması ile gizliliğin sağlandığını söylemek mümkündür.

Günümüzde hakemlik hizmeti veren kurumsal tahkim merkezlerinden bazıları:

 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC Istanbul Arbitration Center): 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile kurulmuş olan İstanbul Tahkim Merkezi, bağımsız bir tahkim kurumudur.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi (WIPO Arbitration Court): Pek çok uluslararası karakterli sınai mülkiyet ve alan ihtilafı burada görülür. Merkezi Cenevre’dedir.
 • MTO Tahkim Mahkemesi (ICC Arbitration Court): Paris’te kurulmuştur. Avrupa’da en çok tercih edilen tahkim kurumudur.
 • Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (London Court of International Arbitration/ LCIA)
 • Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation/ ICAC)
 • Amerika Tahkim Odası (The American Arbitration Association/ AAA)

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

– Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.

– Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Ay Hukuk Bürosu olarak bu alanda, alanında uzman ve tecrübeli kadromuzla; hukuki danışmanlık  vermekteyiz ve müvekkillerimizin yargısal süreçlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaktayız.

Ay Hukuk Bürosu, hukuk sistemimizin temelini oluşturan medeni hukuk alanındaki bilgi ve tecrübesini, danışanlarına ve müvekkillerine; hem uyuşmazlık çıkmasını önlemek üzere ilgili süreçlerde hem de uyuşmazlık çıktıktan sonra bunun yönetimi ile en hızlı ve başarılı yoldan çözümünde hukuki destek vermektedir. Medeni hukukun bireysel alandan, ticari faaliyetlere kadar çok geniş ve birbiriyle bağlantılı farklı alanları ilgilendirmesi sebebiyle bu alanda verilen hizmet ayrı bir önem arz etmektedir. Büromuz bu alanda uzmanlaşmış ve deneyimli bir ekibe sahiptir. 

Kısaca faaliyet özetimiz: 

 1. Kişiler Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması 
 2. Vakıflar ve Dernekler Hukuku 
 3. Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku 
 4. Aile Hukuku
 5. Eşya Hukuku 
 6. Miras Hukuku

Bankacılık ve finans avukatlarımız tarafından, bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bankacılık ve finans alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdadır:

 • İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar.
 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek.
 • Leasing ve faktoring alanında hukuksal destek.* Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi.
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi.
 • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması.
 • Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi.
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ilgili hukuksal işlemler.
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi.
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi.

 

Ay Hukuk Bürosu olarak, gerçek kişi müvekkillerimiz adına takip etmekte olduğumuz Aile Hukuku davaları kapsamında; çekişmeli veya anlaşmalı boşanma, iştirak ve yoksulluk nafakaları, nafakanın arttırılması ve tenkisi, tazminat, mal paylaşımı davaları, velayet ve vasilik davaları, aile konutuna ilişkin davalar ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında şiddet gören kadınların korunması adına güvenlik tedbirlerin uygulanması ve gerekli başvuruların yapılması vb. alanlarda hizmet vermekteyiz. Sağladığımız hizmetlerden bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

– 4320 Sayılı Yasa gereği koruma tedbirlerinin alınması,

– Aile konutu şerhi konulması işlemleri,

– Anlaşmalı boşanma,

– Babalık davaları,

– Boşanma davaları,

– Boşanma öncesinde nafaka davaları,

– Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

– Boşanmadan kaynaklı mal rejimleri davaları,

– Boşanmadan kaynaklı mal varlığı anlaşmaları, 

– Boşanmadan kaynaklı nafaka davaları,

– Çekişmeli boşanma,

– Evlat edinme prosedürü hakkında danışmanlık,

– Evlat edinme prosedürünün gerçekleştirilmesi,

– Evlenmeye izin verilmesi davaları,

– Evliliğin butlanı ve iptali davaları, 

– Evlilik sözleşmesi hazırlanması,

– Evlilik sözleşmesinden kaynaklı davaları,

– İddet müddetinin kaldırılması davaları, 

– İsim düzeltme davaları, 

– Kaza-i rüşt davaları,

– Mal rejiminin tasfiyesi davaları, 

– Nafaka artırım davaları,

– Nesebin reddi davaları, 

– Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları,

– Nişanlanmadan doğan eşya davaları,

– Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü,

– Soybağı davaları,

– Velayet davaları,

– Vesayet davaları,

– Yaş düzeltme davaları,

– Yurtdışında verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları.

Trafik kazalarında, avukatın uzman desteği önemli bir rol oynamaktadır. Kazanın olduğu andan son ana kadar uzman bir avukatın desteğinin alınması, hem süreci hızlandırmak anlamında hem de hak kaybı yaşanmaması bakımından önem arz etmektedir. Öte yandan trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları ve kaza neticesi meydana gelen ölüm ve/veya yaralanmalar dolayısı ile görülecek ceza davalarının takibi de hem müvekkillerimizin suç failinin cezalandırılmasına yönelik beklentilerinin karşılanması, hem  de tazminat alacakları için görülen hukuk davalarının müspet sonuçlanabilmesi adına büyük önem arz etmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerimiz ile hem danışanlarımıza hem de müvekkillerimize, alanında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. 

 

Gayrimenkul hukuku, her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından; satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer almaktayız. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her tür dava, icra takibi, tecavüzün men’i talebi, delil tespiti, irtifak tesisi konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktayız. Sağladığımız hizmetlerden bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gayrimenkullerin kiralanması, üzerilerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması, rehin ve ipotek tesisi,
 • Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması,
 • Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi,
 • Mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri, proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması, tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku’nda da sizin çözüm ortağınızız.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş; alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında, Ay Hukuk Bürosu olarak hıza ve pratik çözümlere önem vererek; müvekkillerimize her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetler, dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetlerimiz:

1. İcra ceza mahkemesi davaları,
2. İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar,
3. İflas davaları,
4. İflasın ertelenmesi davaları,
5. İhalenin feshi davaları,
6. İhtiyadi haciz davası,
7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
8. İtiraz ve itirazın iptali davaları,
9. İstirdat davaları, 
10. Menfi tespit davaları,
11. Tasarrufun iptali davaları.

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

1. İcra ihalelerine katılma,
2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi,
4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi,
5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi,
7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi,
8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi,
9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi,
10. Şirket kurtarma çalışmaları,
11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İcra ve İflas Hukuku’nda da sizin çözüm ortağınızız.

Kamulaştırma; normalde özel bir mülkiyet olan herhangi bir taşınmazın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından el konulması işlemine verilen addır. Bu işlem kamu yararı adına gerçekleştirilen hukuki bir durumdur. Özel mülkiyette tanımlı olan herhangi bir taşınmazın tamamı veyahut da bir kısmı üzerinde yapılabilmektedir. Tabi ki bu süreçte, devlet tarafından özel mülkiyet sahibine bir bedel ödenmektedir. Fakat özel mülkiyet sahibi kişi, taşınmaz olan arsa ve konutlarının kamulaştırılmasına karşı gelebilmektedir. Bu konuda idari yargı mahkemelerinde iptal davası niteliğinde bir dava açabilme hakkına sahiptir. Ay Hukuk Bürosu olarak, konusunda uzman ve tecrübeli avukatlarla kamulaştırma konusunda size en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • – Kamulaştırma ağırlıklı projelerde kamulaştırma hukuku konusunda proje başlangıcından sonuna kadar davaların takip edilmesi ve hukuki destek,
 • – İdari yargıda açılan tazminat davalarının takibi,
 • – Adli yargıda açılan tazminat davalarının takibi,
 • – Ecrimisil davalarının takibi,
 • – Müdahalenin önlenilmesi talebi ve sürecin takibi,
 • – Tesisin kaldırılması (eski hale getirme) talebi,
 • – Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takibi,
 • – İdari sözleşmelerden doğan davaların takibi,
 • – İptal davalarının takibi,
 • – 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde tescillenen yapıların, tescil kararlarının iptaline ilişkin itiraz ve davaların takibi.

Günümüzde toplu konutların artması ile kat malikleri birlikte yaşamaya bağlı birtakım idari, mali ve hukuki kurallara uymak zorunda kalmaktadırlar. 634 Sayılı Mevzuat her ne kadar güncel ve konjektürel olaylara tam manası ile cevap vermese de, uygulamada kat maliklerinin  kendi yeterlikleri ve yönetim organlarının kabiliyetleri sayesinde adil ve hakkaniyete uygun yönetimsel faaliyetler yürütülmektedir. Hukuk büromuz tüm mesleki bilgi ve edinimleri ile, site yönetimlerine olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantılarının çağrı usulünden, toplantıların icrasına ve sonrasında yönetim işlerinin eksiksiz ve hatasız uygulanmasına kadar gereken yasal desteği vermektedir. 

KAPAT