Ay Hukuk Bürosu

FAALİYET ALANLARIMIZ

İdare hukuku , idari yargı ve vergi hukuku alanında uzman idare avukatı ve vergi avukatı kadrosu ile idare hukukunun her alanında en iyi hizmeti ve çözümü sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda hukuk ofisimiz olarak en iyi hizmeti sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Yürütme durdurma talepli öncelikli ve son derece büyük öneme sahip davalar için de uzman kadromuz ile gerekli her adımı atmaya hazırız.

Vergi hukuku alanında da uzman avukat ve mali müşavir kadrosuyla pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır. Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda destek olmaktadır.

Hukuk ofisimiz bu çerçevede her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili hukuksal ihtiyaçlarında müvekkillerine çözümler üretmekte, gerekli olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini İdare ve Vergi Mahkemelerinde temsil etmektedir. Ayrıca, müvekkillerimizin yurt içinde veya dışında gerçekleştirecekleri yatırımların her türlü teşvikleri için kişiye özel çözümler sunmaktadır. Vergi alanında uygulanan yaptırımlar ve cezalar konusunda vergi mahkemelerinde ceza iptal talepli davalar vergi avukatı uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli idare avukatı ve vergi avukatı kadromuzla Özelleştirme Hukukunda da çözümler sunmaktayız.

İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;

İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;

İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;

İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;

Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;

Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;

İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;

İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar Ulusal ve uluslararası Ticaret Kanunlarına  göre çözümlenmektedir. Özellikle şirket yönetim organizasyonu, sermaye finansmanının sağlanması, genel kurulun toplantıları, yönetim kurulunun oluşturulması, denetimin sağlanması, ticari sözleşmelerin yapılması ve lisans anlaşmaları öncelik taşımaktadır.  Bu hukuki durum ve sorunların her birisi sizin için karmaşık ve içinden çıkılmaz olabilir. Ay Hukuk Burosu bu gibi teknik ve yasal mevzuat açısından karmaşık olan konularda size hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kısaca Faaliyet Özetimiz;

• Hukuki ihtilaflarda çözüm önerilerinde bulunulması,

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları,

• Danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,

• Şirket ana sözleşme değişiklikleri,

• Şirket genel kurullarının yapılması,

• Sermaye artırımı ve azaltılması,

Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,

• Kredi sözleşmeleri,

• Satın alma ve kira sözleşmeleri,

 

• Ticari davaların takibi

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Sulh ceza davaları ve duruşmaları
2. Asliye ceza davaları ve duruşmaları
3. Ağır ceza davaları ve duruşmaları
4. Askeri ceza davaları ve duruşma
5. İcra Ceza Davaları
6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma
7. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

Danışmanlık Hizmetleri

1. Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
3. Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

DAVA TAHKİM UYUŞMAZLIKLARI

Uluslararası platformda tarafların aralarında anlaşarak çözümleyemediği ve kesin anlaşmazlığa düştüğü durumlarda problemleri iki yoldan çözmeleri mümkündür. Bunlardan biri dava yoluyla devlet yargısına başvurmaları; bir diğeri ise alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan müzakere, arabuluculuk (uzlaştırma) ,tahkim, hakem-bilirkişilik, kısa yargılama ve kısa jüri yargılaması yollarından kendilerine uygun olanı seçmeleridir.

Uluslararası ticarette hız ve maliyetlerin düşük olmasını sağlamak önemlidir. Bu sebeple karşılaşılan ticari uyuşmazlıkların genellikle tahkim yoluyla çözülmesi yoluna gidilir.

 Tahkim; bir konuda ihtilafa düşmüş olan iki tarafın, kendi aralarında anlaşarak çözümü devletten ayrı bir makama veya şahsa bırakmalarıdır. Tahkime kamu düzenini ilgilendirmeyen, kanuni yasak olmayan konularda gidilebilmektedir.

Taraflar serbest iradeleriyle tahkimin tüm yönlerini belirleyebilmektedir(hakem sayısı, tahkim yeri, uygulanacak hukuk vb.) Hakem, uyuşmazlığın çözümünü sağlayacak olan özel kişilerdir. Hakemlerin çözüm konusunda resmi sıfatları bulunmamasına rağmen taraflar aralarındaki anlaşma gereği hakemlerin verecekleri karara razı olacaklarını önceden kabul etmişlerdir.

Tahkim kavramı genel bir ifadedir. Taraflar ile hakemler arasında anlaşma, tahkim sözleşmesinin konusu olan maddi hukuk sözleşmesi ve tahkimin temelinin oluşturan tahkim sözleşmesi bir bütün olarak tahkim kavramının içinde yer alır.

Tahkim sözleşmesi, asıl sözleşmeye konan bir tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Tahkim şartı veya sözleşmeleri yazılı şekle tabidir. Buradaki yazılı şekil adi yazılı şekildir. Yani tarafların kendi aralarında, resmi bir memur olmadan anlaşmayı yapmaları ile geçerli bir tahkim sözleşmesi kurulmuş olur.

Tahkimin Taraflara Sağladığı Başlıca Yararlar

Hız: Bir uyuşmazlığın mahkeme kanalı ile sonuçlanması uzun yıllar alabildiği halde, tahkim yoluyla anlaşmazlıklar çok daha kısa sürede çözümlenebilmektedir.

 Düşük maliyet: Dava yolunda harç masrafları, yargılamanın uzun sürmesi bu sürede paranın değer kaybetmesi gibi çeşitli nedenlerle tahkime göre daha pahalı bir yöntem olmaktadır.

Güvenilirlik-Uzmanlık-Güncellik: Hakemlerin konusunda uzman kişiler arasından taraflarca seçilmesi kararın uygunluğu konusunda daha fazla güven duyulmasını sağlamaktadır.

Gizlilik: Mahkemelerde duruşmaların herkese açık görülmesi tarafların itibarlarının zedelenmesi ve ticari sırlarının açığa çıkması riskini taşır. Ancak tahkimde duruşmaların kapalı olması ve sadece ilgili, görevli kişilerin bulunması ile gizliliğin sağlandığını söylemek mümkündür.

Günümüzde hakemlik hizmeti veren kurumsal tahkim merkezlerinden bazıları;

*İstanbul Tahkim Merkezi ( ISTAC Istanbul Arbitration Center) : 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile kurulmuş olan İstanbul Tahkim Merkezi, bağımsız bir tahkim kurumudur.

*Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi(WIPO Arbitration Court):Pek çok uluslararası karakterli sınai mülkiyet ve alan ihtilafı burada görülür. Merkezi Cenevre

*MTO Tahkim Mahkemesi(ICC Arbitration Court):Paris’te kurulmuştur. Avrupa’da en çok tercih edilen tahkim kurumudur.

*Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi(London Court of International Arbitration/ LCIA)

*Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation/ ICAC)

 

*Amerika Tahkim Odası (The American Arbitration Association/ AAA)

Bankacılık ve finans avukatlarımız, Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bankacılık ve finans alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdadır.

* İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
* Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
* Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
* İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
* Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
* Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
* Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
* Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
* Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Gayrimenkul hukuku , her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer almaktayız. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her tür dava, icra takibi, tecavüzün men’i talebi, delil tespiti, irtifak tesisi konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;

Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;

Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;

Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;

İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku nda da sizin çözüm ortağınızız.

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren CBB Avukatlık Şirketi, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava vekilliği hizmetleri

1. İcra Ceza davaları
2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
3. İflas davaları
4. İflasın Ertelenmesi Davaları
5. İhalenin feshi davaları
6. İhtiyadi haciz davası
7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
8. İtiraz ve itirazın iptali davaları
9. İstirdat davaları
10. Menfi tespit davaları
11. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

1. İcra ihalelerine katılma
2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
10. Şirket kurtarma çalışmaları
11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İcra ve İflas Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Günümüzde toplu konutların artması ile birlikte kat maliklerinin birlikte yaşamaya bağlı  bir takım idari, mali ve hukuki kurallara uymak zorunda kalmaktadırlar. 634 Sayılı Mevzuat her ne kadar güncel ve konjektürel olaylara tam manası ile cevap vermese de; uygulamada kat maliklerinin  kendi yeterlikleri ve yönetim organlarının kabiliyetleri sayesinde adil ve hakkaniyete uygun yönetimsel faaliyetler yürütülmektedir. Hukuk Buromuz tüm mesleki bilgi ve edinimleri ile birlikte site yönetimlerine Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantılarının çağrı Usulünden, toplantıların icrasına ve sonrasında yönetim işlerinin eksiksiz ve hatasız uygulanması için gereken yasal desteği vermektedir.

* Gündemin Belirlenmesi

* Hazirun Cetveli ve sair Tutanakların Hazırlanması

* Karar ve İşletme Defterlerinin Kontrolü

* Personel Sözleşmelerinin Hazırlanması

* Aidat ve Genel Yönetim Gideri Alacakların Takibi

* Lehe ve aleythe açılmış dava ve takiplerin yürütülmesi

* Sözleşme kapsamında genel danışmanlık hizmetleri verilmesi

KAPAT