Ay Hukuk Bürosu

Görevsizlik Kararı Verilmesi / 20-06-2016

Görevsizlik Kararı Verilmesi / 20-06-2016

image_pdfimage_print

Esas No:2016/2764/
Karar No:2016/7269
K. Tarihi:20.6.2016

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 52. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, alacak istemine ilişkindir.
Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, … ilinde deniz ticaret mahkemeleri kurulduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 52. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ise uyuşmazlığın kaçak ve ruhsatsız olarak kum boşalttığı tespit edilen davalılardan, ruhsatsız ve kaçak olarak kum boşaltmaları nedeniyle yıllık ruhsat harcının 4 katı tutarının tahsili isteminden kaynaklandığı, TTK’nın 4. kitabında yer alan deniz hukukuna ilişkin 816/1262 arasında düzenlenen maddelerinin uygulanmasının söz konusu olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmış, maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve çekişmesiz yargı işi sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre bir uyuşmazlığın ticari dava niteliğinde olabilmesi için, her iki tarafın da Ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.
Aynı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir
Somut olayda, davacının davalıların tahliye edilen kum emtiasının kaçak ve ruhsatsız olarak boşaltıldığının tespiti üzerine, yıllık ruhsat harcının 4 katı ile malzeme ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili isteminde bulunduğu anlaşılmakla Borçlar Hukuku hükümlerinin uygulanması gerelen uyuşmazlığın genel hükümlere göre Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KAPAT