Ay Hukuk Bürosu

YATIRIM YOLU İLE İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

image_pdfimage_print

1-VERGİ NUMARASININ ALINMASI

Vergi numarası, Türkiye’de herhangi bir transfer veya finansal işlem için gereklidir. Vergi kimlik numarası kişilere özel verilen 10 basamaklı bir numaradır. Yabancıların; banka hesabı açma, mülk satın alma, kamu hizmetlerine abone olma, sigorta yapma, sağlık hizmetleri alma, oturma izni başvurusu yapma vb. işlemler için vergi numarasına ihtiyaçları vardır. Vergi numarası interaktif vergi dairesinin internet sitesinden veya Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.

Vergi Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
a. Yatırımcının pasaport bilgileri
b. Yatırımcının anne baba isimleri

1-TAKING THE TAX NUMBER

The tax number is required for any transfer or financial transaction in Turkey. A tax identification number is a 10-digit number given to individuals. Foreigners; opening a bank account, buying property, subscribing to utilities, getting insurance, health care, applying for a residence permit, etc. they need a tax number for transactions. The tax number can be obtained from the interactive tax office website or from any tax office in Turkey.

Documents Required to Obtain a Tax Number:
a. Investor’s passport information
b. Investor’s parents names

2- YABANCI PARA CİNSİNDEN DÖVİZİN AKTARILACAĞI YATIRIM HESABININ AÇILMASI

Tüm işlemler banka aracılığıyla ve yönlendirmesi ile yapılmalıdır. Bu nedenle yatırımcının veya onun adına vekaleten avukatının Türkiye’de bir banka hesabı açması, hesap açılan bankanın hukuk birimi ile koordineli olarak süreç yönetilmesi gerekmektedir.

Banka Yatırım Hesabı Açmak İçin Gerekli Belgeler:
a. Pasaport Fotokopisi varsa tercümeli ve Noter onaylı hali
b. Adres ve iletişim bilgilerini içeren resmi vergi kayıt formu veya vergi kimlik kartı

2- OPENING INVESTMENT ACCOUNT TO BE TRANSFERRED IN FOREIGN CURRENCY

All transactions must be made through the bank and its direction. For this reason, the process of opening a bank account in Turkey by the investor or by the attorney on behalf of the investor should be managed in coordination with the legal department of the bank where the account is opened.

Documents Required to Open a Bank Investment Account
a. Copy of Passport, if any, translated and notarized
b. Official tax registration form or tax ID card with address and contact information

3- YATIRIMA ESAS ASGARİ TUTARIN AÇILAN BANKA HESABINA AKTARILMASI

Vatandaşlık Yönetmeliği’ne göre tutarın 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası olması gerekmekte olup, yatırılan tutara 3 yıllık bloke koyulması gerekmektedir. Yatırımcı 3 yıllık süreç içerisinde tutar 500.000 Amerikan dolarının altına inmediği sürece yatırımının her türlü getirisinden faydalanabilir.

Yatırımcı en az 500.000 Amerikan doları sağlamak ve vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere bloke beyanında bulunmak kaydıyla farklı hesaplar üzerinden toplam tutar yatırılabilir.
Yatırıma esas tutar bankaya Türkiye’den veya yurt dışından transfer edilebilir. Her iki koşulda da şartların sağlanması halinde yatırım yoluyla istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurulabilir

Ayrıca bankaya ABD doları dışında bir para birimi yatırılması durumunda, hesabın açılış tarihindeki ABD doları karşılığı belirlenecek ve 3 yıllık süre boyunca tutarın bankada aynı kalması beklenecektir. Örnek vermek gerekirse, 1 ABD doları 06.12.2018 tarihi itibariyle 5,30 TL; dolayısıyla söz konusu tarihte 2.650.000 TL (500.000 ABD doları) ile açılan bir hesap 3 yıllık dönemde 2.650.000 TL’nin altına düşmeyecektir. Bu dönemde oluşabilecek kur farkları dikkate alınmayacaktır.

3- TRANSFER OF THE MINIMUM AMOUNT BASED ON INVESTMENT TO THE BANK ACCOUNT OPENED

According to the Citizenship Regulation, the amount must be 500,000 USD or equivalent in foreign currency or Turkish Lira, and a 3-year block must be placed on the deposited amount. The investor can benefit from all kinds of returns on his investment as long as the amount does not decrease below 500.000 USD within a 3-year period.

The total amount can be deposited through different accounts, provided that the investor provides at least 500,000 USD and makes a blocking statement as a basis for the citizenship application.
The basic amount for the deposit can be transferred to the bank from Turkey or abroad. In both cases, if the conditions are met, Turkish citizenship can be applied for exceptionally through investment.

In addition, if a currency other than US dollars is deposited in the Bank, the US Dollar equivalent on the opening date of the account will be determined and the amount will be expected to remain the same in the bank for a period of 3 years. To give an example, 1 US dollar is 5.30 TL as of 06.12.2018; therefore, an account opened with 2.650.000 TL (500.000 USD) on the said date will not fall below 2.650.000 TL in a 3-year period. Exchange rate differences that may occur during this period will not be taken into account.

4- UYGUNLUK BELGESİ

UYGUNLUK BELGESİ İÇİN BAŞVURU

Banka hesabı açılış sürecini takiben yatırımcı veya vekil tarafından teslim edilmesi gereken belgeler:

a. Yazılı sözleşme
b. Tutarın 3 yıl boyunca bloke koyulması için dilekçe
c. Taahhütname
d. Pasaport Fotokopisi
e. Belgeler imzalandıktan sonra, banka belgeleri BDDK’ya gönderir

Sonrasında BDDK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip başvuru ispatını yazılı olarak bildirir ve ilgili kişiye bilgi vermek üzere bankaya gönderir.

Banka, uygunluk belgesini yatırımcı veya avukatı ile paylaşılır.

4- CERTIFICATE OF CONFORMITY

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF CONFORMITY

Documents to be submitted by the investor or proxy following the bank account opening process:

a. Written contract
b. Petition to block the amount for 3 years
c. Commitment
d. Photocopy of the passport
e. After the documents are signed, the bank sends the documents to the BRSA

Afterwards, the BRSA notifies the General Directorate of Population and Citizenship Affairs and the General Directorate of Migration Management in writing with the proof of application meeting the conditions specified in the Regulation and sends it to the bank to inform the person concerned.

The bank shares the certificate of conformity with the investor or his lawyer.

5- İKAMET İZNİ İÇİN BAŞVURU

Yatırımcı, bir yıl süreyle ikamet izni alacak ve diğer aile fertleri vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasını bekleyecektir. Diğer aile bireylerinin oturma iznine ihtiyaçları varsa, Türkiye’yi geçerli vize ile ziyaret etmeleri gerekir. Ancak yatırımcının ikamet izni almak için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur.

Uygunluk belgesi ve aşağıdaki belgeleri topladığımızda yatırımcı için online ikamet izni başvurusu gerçekleştiriyoruz.

YATIRIMCI İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. Yatırımcının pasaportunun Noter onaylı tercümeleri

b. Uygunluk sertifikası

c. İki adet biometric fotoğraf 50×60 mm beyaz arka yüzlü

d. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi planlanan ikamet izni süresini kapsamalıdır) Başvuru sahipleri adına sağlık sigortası satın alabiliriz.
e. Vergi dairesi tarafından ikamet izni ödeme dekontu

f. Yatırımcının pasaport vizesi sayfası (varsa)

5- APPLICATION FOR RESIDENCE PERMIT

The investor will obtain a residence permit for one year and other family members will wait for the citizenship applications to be finalized. If other family members need a residence permit, they must visit Turkey with a valid visa. However, the investor does not need to come to Turkey to obtain a residence permit.

When we collect the certificate of conformity and the following documents, we apply for an online residence permit for the investor.

REQUIRED DOCUMENTS FOR INVESTOR RESIDENCE PERMIT

a. Notarized translations of the investor’s passport

b. Certificate of conformity

c. Two biometric photographs 50×60 mm with white background

d. Valid health insurance (The insurance period must cover the planned residence permit period) We can purchase health insurance on behalf of applicants.
e. Residence permit payment receipt by the tax office

f. Investor’s Passport Visa Page (if applicable)

6- VATANDAŞLIK İÇİN BAŞVURU

3 yıl sonra yasal gelirlerle birlikte tüm yatırımlarınızı geri alabilme hakkınızla, başvuru tarihinden itibaren 4 ay gibi bir sürede Türk vatandaşı olabilirsiniz.

Yatırımcının eşi / eşi ve 18 yaşından küçük çocukları, aynı yatırım tutarı ile yatırımcıya Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 18 yaş üstü çocuklar için bu durumda Türk vatandaşı olmak için ayrıca yatırım yapmak zorundadır.

Türk vatandaşlığı süreci, vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra yaklaşık 4 ay sürecektir.

Yatırımcının mevcut vatandaşlığından vazgeçmesine gerek yoktur. Türkiye, yabancı bir başvuru sahibinin sahip olduğu vatandaşlık sayısına bakılmaksızın çifte vatandaşlık tanınmaktadır.

Yatırımcı 3 yıllık süre sonunda yatırım tutarını çekebilir.

Yatırımcının Programa katılmak için Türkiye’de yaşamasına, hatta sürecin hiçbir safhasında Türkiye’de bulunmasına bile gerek yoktur.

Yatırımcının Türk Vatandaşlığı bir ömür boyu geçerli olacak ve yatırımcının çocukları Türk vatandaşı olarak doğacaktır.

6- APPLICATION FOR CITIZENSHIP

You can become a Turkish citizen in 4 months from the date of application, with the right to recover all your investments with legal income after 3 years.

The investor’s spouse / spouse and children under the age of 18 have the right to apply for Turkish citizenship to the investor with the same investment amount. For children over the age of 18, in this case, they have to make a separate investment in order to become a Turkish citizen.

The Turkish citizenship process will take approximately 4 months after the citizenship application is made.

The investor does not need to renounce his current citizenship. Turkey recognizes dual citizenship regardless of the number of citizenships held by a foreign applicant.

The investor can withdraw the investment amount at the end of the 3-year period.

The investor does not need to live in Turkey or even be in Turkey at any stage of the process to participate in the Program.

The investor’s Turkish citizenship will be valid for a lifetime and the investor’s children will be born as Turkish citizens.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Tüm Başvuru Sahiplerinin Pasaportlarının Taranmış Kopyası

Başvuru sahiplerinin doğum tarihleri, doğum yerleri ve ebeveynlerinin isimleri dahil olmak üzere aşağıda listelenen belgelerden birini sunmaları yeterlidir:

2. Aile Kayıt Belgesi *

(Belge, tüm başvuru sahiplerinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve babasının adını içermelidir.)

3. Tüm Başvuru Sahiplerinin Doğum Belgesi *

(Aile kayıt formu alınamıyorsa veya Aile kayıt formu yukarıda belirtilen gerekli şartları sağlamıyorsa)

4. Medeni Durum Belgesi / Evlilik Belgesi / Tek belge / Boşanma Belgesi / Eşin Ölüm belgesi

5. Her Yetişkin Başvuru Sahibi için Altı (6) Fotoğraf, Her Çocuk Başvuru Sahibi için İki (2) Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf, 50x60mm, beyaz fon, ayrıca başvuru sahibinin bir jpeg fotoğrafı.)

6. Yatırımcının Vize sayfası (varsa)

Belge, Lahey Sözleşmesini imzalayan ülkeden alınmışsa, düzenleyen ülkede apostil yapılması gerekir.

Belge, Lahey Sözleşmesinin imzacı olmayan ülkesinden alınmışsa, Dışişleri Bakanlığı ve ardından düzenleyen ülke de bulunan Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Türk makamlarından alınan belge ise imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

Apostil nedir?

Apostil, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine katılan ülkelerde kullanılmak üzere belgelere verilen bir kimlik doğrulama şeklidir.

REQUIRED DOCUMENTS FOR CITIZENSHIP APPLICATION

  1. Scanned Copy of Passports of All Applicants

Applicants are required to submit one of the documents listed below, including their date of birth, place of birth and the names of their parents:

2. Family Registration Certificate *

(The document must include all applicants’ date of birth, place of birth, and parents’ names.)

3. Birth Certificate of all Applicants *

(If the Family registration form cannot be obtained or the Family registration form does not meet the above-mentioned requirements)

4. Certificate of Marital Status / Certificate of Marriage / Single document / Certificate of Divorce / Death certificate of spouse

5. Six (6) Photos per Adult Applicant, Two (2) Photos per Child Applicant (Biometric photo, 50x60mm, white background, plus a jpeg photo of the Applicant.)

6. Investor Visa page (if applicable)

If the document was obtained from the country that signed the Hague Convention, an apostille must be made in the issuing country.

If the document was taken from a non-signatory country of the Hague Convention, it must be certified by the Ministry of Foreign Affairs and then by the Turkish Consulate in the issuing country.

The document received from the Turkish authorities must be signed and sealed.

What is an apostille?

Apostille is a form of authentication issued to documents for use in countries that acceded to the 1961 Hague Convention.

7- KİMLİK KARTI VE PASAPORT İÇİN BAŞVURU

Yatırımcı T.C. kimlik kartı ve pasaportlarını Türkiye’deki yerleşim yerinin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden temin edebilir veya başvuru sahipleri kimlik kartı ve pasaportlarını, yaşadıkları yer Türk Büyükelçiliği aracılığıyla da alabilirler.

UZAKTAN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA

Yatırımcı, Türk vatandaşlığı programının hiçbir aşamasında Türkiye’yi ziyaret etmek zorunda değildir.

Yatırımcı, gayrimenkul yatırımı yaparak uzaktan Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Bunun için yatırımcı, vekiline yatırımcının ülkesindeki Türkiye Konsolosluğunda detaylandırıp doğrulayabileceği bir vekaletname vermelidir.

Vekaletname Türkçe veya yatırımcının kendi milli lisanı ile düzenlenebilir.İşlem kolaylığı ve anlam karmaşası yaşanmaması için vekaletnamelerin Türkçe veya İngilizce hazırrlanması tercih edilmelidir.

Yatırımcı, Türk konsolosluğunun yetkili tercümanı ile randevu alarak randevu gününde vekaletname için gerekli olan fotoğrafı ,pasaportu ve avukatının yatırımcıya gönderdiği vekaletname taslağı ile birlikte hazır bulunmalıdır.

Yatırımcılar Türkiye’de noterler aracılığıyla, yurt dışında da konsolosluklar veya bulunulan ülkenin noterlikleri aracılığı ile vekaletname hazırlatabilirler. Yurt dışı noterliklerinde hazırlanacak vekaletnamelerin Apostil istisnası ülkelerden olunmaması halinde ayrıca apostil kaydı için bağlı olunan bakanlık yada mülki amirliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların ispata esas resimlerini, vergi numaralarını ve pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

7- APPLICATION FOR ID CARD AND PASSPORT

Investors can obtain their Turkish identity card and passports from the Provincial Directorate of Population and Citizenship of their place of residence in Turkey, or Applicants can obtain their identity cards and passports through the Turkish Embassy where they live.

ACQUIRING TURKISH CITIZENSHIP THROUGH REMOTE INVESTMENT

The investor is not obliged to visit Turkey at any stage of the Turkish citizenship program.

Investors can acquire Turkish citizenship remotely by investing in real estate.

For this, the Investor must give his proxy a power of attorney, which can be detailed and verified at the Turkish Consulate in the investor’s country.

The power of attorney can be issued in Turkish or in the investor’s own national language. It should be preferred that the power of attorney be prepared in Turkish or English in order to ease the process and avoid confusion.

The investor should make an appointment with the authorized translator of the Turkish consulate and be present on the appointment day with the photograph required for the power of attorney, passport and the draft power of attorney sent to the investor by his lawyer.

Investors can have a power of attorney prepared by notary publics in Turkey, or by consulates abroad or notary publics of the country of residence. If the power of attorney to be prepared in foreign notary publics is not from the countries with the exception of Apostille, it is also necessary to apply to the ministry or local authority for apostille registration. Investors are required to have their proof-of-print pictures, tax numbers and passports with them.

KAPAT