Ay Hukuk Bürosu

Geminin Limandan Uz VE Uzaklaştırılması Gemi Bağlama Ücretinin Tahsili İstemi / 09-10-2013

Geminin Limandan Uz VE Uzaklaştırılması Gemi Bağlama Ücretinin Tahsili İstemi / 09-10-2013

image_pdfimage_print

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/ 11532
Karar: 2013 / 17937
Karar Tarihi: 09.10.2013

Dava: Taraflar arasında görülen davada Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14.12.2011 tarih ve 2009/350-2011/551 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar Ks Denizcilik Ltd. Şti. ve K. A. vekili ile davalı M. T. tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ebru Yücetürk tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalıların sahibi, acentesi danışmanı, kaptanı ve sorumlusu olduğu “My Fantasy” adlı gezi amaçlı sergi gösteri gemisinin, müvekkilinin onayı olmadan 12.06.2009 tarihinde Mopak İskelesi’ne yanaştırılarak fuzuli işgal oluşturulduğunu, davalılara keşide edilen ihtarnamenin de sonuçsuz kaldığını, müvekkili şirkete davalılarca liman ücretinin ödenmediğini ve müvekkili şirkete hammadde getiren gemilerin yanaşmasına engel olunarak müvekkilinin büyük zarara uğramasına neden olunduğunu ileri sürerek, davalıların müdahalesi ile My Fantasy isimli geminin işgalinin önlenmesini ve müvekkili şirkete ait limandan uzaklaştırılmasını, limanı terk etmesini, fazlaya ilişkin hakları ve zarara bağlı tazminatla ilgili hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000.00 TL ecrimisil bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiş, 13.01.2011 tarihinde talebini 30.000,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalılardan K.S Denizcilik Ltd. Şti. vekili, müvekkiline ait dava konusu geminin 17.07.2009 tarihinde limandan ayrıldığını bu nedenle davanın konusunun kalmadığını, geminin davacının işlettiği limana Göcek Liman Başkanlığı tarafından çekildiğini, bu konuda müvekkilinin bir iradesinin bulunmadığını, davanın Göcek Liman Başkanlığı’na yöneltmesinin gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı K. A., davalı K.S Denizcilik Ltd. Şti. çalışanı olduğunu ve davalı şirketin borcundan sorumlu olmadığını, husumetinin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı M. T., davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; iddia, savunmalar, Göcek Liman Başkanlığı yazısı ve benimsenen bankacı bilirkişi raporuna göre, dava konusu çeki işlemlerinin geminin sörvey işlemleri yapılmak üzere ve seyre engel hali bulunduğundan, ehemmiyetli yer olan davacı iskelesine 618 sayılı Limanlar Kanunu gereği can ve mal güvenliği açısından Göcek Liman Başkanlığı tarafından yapıldığı, gemi kaptanı davalılardan K. A.’un, tekneye ait iş ve işlemleri yapmak üzere davalılardan M. T.’yi vekil olarak tayin ettiği, anılan geminin 16.07.2009 tarihinde karaya çekilmek üzere Marmaris’e gittiği, geminin ortalama bağlama ücretinin bağlı kaldığı 34 gün için yaklaşık 30.000,00 TL olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile “My Fantasy” isimli geminin davacı şirkete ait limana el atmasının önlenmesi ile limandan uzaklaştırılmasına, 30.000,00 TL ecrimisilin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar K.S Denizcilik Ltd. Şti. ve K. A. vekili ile davalı M. T. temyiz etmiştir.

1- Dava, davacıya ait limanı fuzuli olarak işgal eden davalı şirkete ait geminin limandan uzaklaştırılması ve gemi bağlama ücretinin tahsili istemine ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre, uyuşmazlığın çözümünde TTK’nin denizticaretine ilişkin hükümlerinin uygulanması zorunludur. Bu durumu değerlendirme görevi de Denizcilik İhtisas Mahkemesine aittir.

6762 sayılı Türk Ticaret Yasası’nın 4. maddesine eklenen fıkrada, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Yasa’nın Dördüncü kitabında yer alan denizticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulacağı, bu mahkemelerin yargı çevresinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Anılan yasal düzenleme doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararıyla da bu tür davalara Denizcilik İhtisas Mahkemesi bulunmayan yerlerde Ticaret Mahkemesi varsa 1 numaralı Ticaret Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi yok ise 1 numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Denizcilik İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirildiği belirlenmiştir. Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatlı ticaret mahkemesi ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki görev ilişkisidir. Denizcilik İhtisas Mahkemesi’nin görev alanın tayininde davanın değeri önemli olmayıp, uyuşmazlığın denizticaretinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı esas alınır. Görev hususu ve davanın her aşamasında incelenmesi gereken hususlardan olup somut olayda Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatıyla Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli bulunduğu dikkate alınarak, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre davalılar K.S Denizcilik Ltd. Şti. ve K. A. vekili ile davalı M. T.’nin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) No’lu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) No’lu bentte açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalılar vekili ile davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 09.10.2013 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.

KAPAT